Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των εκπαιδευτικών και λοιπών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν τα τακτικά, τα συνδεδεμένα και τα εκπαιδευόμενα μέλη της Ε.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Ε.Α.Ε (καλούμενο «Καταστατικό» εφεξής).

Δείτε τον Κανονισμό.