Στους κλάδους των γενικών ασφαλίσεων, το μέσο αναμενόμενο κόστος αποζημιώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους με κοινά χαρακτηριστικά μπορεί να εκτιμηθεί με βάση την ιστορική εμπειρία από τη διαχείριση τους. Η αναλογιστική επιστήμη παρέχει μία σειρά από μεθόδους ανάλυσης χαρτοφυλακίων και τιμολόγησης οι οποίες έχουν την δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες όλων των κλάδων γενικών ασφαλίσεων και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οργανισμούς. Χρησιμοποιώντας τέτοιες μεθόδους, ο αναλογιστής καθορίζει το επίπεδο του ασφαλίστρου το οποίο αναμένεται να είναι επαρκές για την κάλυψη του κόστους αποζημίωσης και των εξόδων κάθε ομοιογενούς κατηγορίας κινδύνων.

Γενικότερα, η συστηματική ανάλυση της εμπειρίας που διεξάγεται από τον αναλογιστή, δίνει σαφή εικόνα στην ασφαλιστική επιχείρηση για το μέγεθος του κέρδους ή της ζημιάς που προκύπτει από τμήματα του χαρτοφυλακίου της, τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επιτρέποντας της να επαναπροσδιορίζει την πολιτική της στην ανάληψη, τις πωλήσεις και την τιμολόγηση όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Με εξαίρεση τα αποθέματα εκκρεμών ζημιών, όλες οι υπόλοιπες ασφαλιστικές προβλέψεις υπολογίζονται και ελέγχονται από τον αναλογιστή της επιχείρησης. Σύμφωνα μάλιστα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 23/2005 Άρθρο 10) ο αναλογιστής είναι αυτός που φέρει την ευθύνη έναντι των ελεγκτικών αρχών για την επάρκεια και την ορθότητα υπολογισμού τους.

Σε ότι αφορά στα αποθέματα εκκρεμών ζημιών, οι αναλογιστικές μέθοδοι είναι η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική ελέγχου της επάρκειας τους, από τον έλεγχο όλων των «ανοικτών» ζημιών μίας προς μία. Με βάση την εμπειρία από την εξέλιξη των πληρωμών, ο αναλογιστής εκτιμά το αναμενόμενο τελικό κόστος των ανοικτών ζημιών και μπορεί να εκτιμήσει εάν οι προβλέψεις που έχουν γίνει για αυτές είναι επαρκείς.

Η επιλογή της αντασφαλιστικής πολιτικής είναι επίσης ένα σημείο στο οποίο ο αναλογιστής έχει καθοριστική συμμετοχή. Ο αναλογιστής μπορεί να ποσοτικοποιήσει και να μελετήσει τα δυνατά σενάρια εξέλιξης του αποτελέσματος κάτω από διαφορετικές υποθέσεις για την μορφή, το εύρος και το κόστος της αντασφάλισης και να βοηθήσει έτσι την εταιρία του να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή με βάση τα κεφάλαια, τις δυνατότητες και κυρίως τη δομή του χαρτοφυλακίου της.