Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 2ας Νοεµβρίου 2015, συγκροτήθηκε σε Σώµα στις 13 Νοεµβρίου 2015.