Από τον κ. Γιώργο Ραουνά, Partner, Risk Consulting Head KPMG Advisors AE

Βασική απαίτηση του εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ είναι η υιοθέτηση κουλτούρας κινδύνου με αυστηρές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις και άρτιο σχεδιασμό της εσωτερικής τους διακυβέρνησης. Οι συμβουλευτικές - ελεγκτικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν άμεσα ώστε να συνεπικουρήσουν τις επιχειρήσεις στην επαρκή προετοιμασία τους για τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου.

Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντική είναι η συνερισφορά των Αναλογιστών, οι οποίοι στις εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών έχουν διττό ρόλο.

 

Ο Αναλογιστής ως σύμβουλος παρέχει υπηρεσίες όπως:  

  • Ανάπτυξη αναλογιστικών μοντέλων: Τα αναλογιστικά μοντέλα αποτελούν σημαντικό μέρος της διαχείρισης κινδύνων, τιμολόγησης, αποθεματοποίησης, καθώς και διαχείρισης ταμειακών ροών και εποπτικών κεφαλαίων. Ο Αναλογιστής υλοποιεί τα ανωτέρω βάσει αναλογιστικών τεχνικών για τις ασφαλίσεις ζωής και γενικών κλάδων.
  •  Επικύρωση και επισκόπηση υποδειγμάτων: Τα μοντέλα αποτελούν όλο και περισσότερο το βασικό μέσο της αξιολόγησης, ανάλυσης και αναφοράς βασικών πληροφοριών της επιχείρησης. Ο Αναλογιστής επισκοπεί και επικυρώνει τα μοντέλα / υποδείγματα διασφαλίζοντας ότι παράγουν ορθά αποτελέσματα.
  •  Συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ: Ανάλυση των ελλείψεων και εντοπισμός των αλλαγών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της εταιρείας με την οδηγία καθώς και την υποστήριξη στην υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων.
  • Μετατροπές οικονομικών καταστάσεων: Η αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού και κατά συνέπεια των αποθεμάτων διενεργείται βάσει λογιστικών προτύπων όπως ΕΛΠ, ΔΛΠ. Ο Αναλογιστής συμμετέχει στη μετρατροπή των οικονομικών καταστάσεων και γνωρίζοντας τις απαιτήσεις εκάστοτε προτύπου υπολογίζει τις τεχνικές προβλέψεις.
 
 
Ο Αναλογιστής συνεργάζεται με τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τα ακόλουθα: 
 
  •  Επισκόπηση αποθεμάτων: Οι ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται σε έλεγχο για τις οικονομικές καταστάσεις τους. Ο Αναλογιστής ως μέλος της ομάδας ελέγχου επισκοπεί τις μεθοδολογίες και παραδοχές που έχει χρησιμοποιήσει η εταιρεία για τις τεχνικές προβλέψεις ανάλογα με τα λογιστικά πρότυπα του ελέγχου και επιπροσθέτως επισκοπείς τις διαδικασίες της αποθεματοποίησης.
  • Επισκόπηση εποπτικών απαιτήσεων: Οι ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται σε έλεγχο για τις εποπτικές απαιτήσεις τους. Ο Αναλογιστής ως μέλος της ομάδας ελέγχου επικσοπεί τις μεθοδογίες και παραδοχές που έχει χρησιμοποιήσει η εταιρεία στους σχετικούς υπολογισμούς.